Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa STIMBA, s. r. o.

so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01  Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202

Zástupca prevádzkovateľa NIE Zodpovedná osoba NIE
Účel spracúvania osobných údajov Na spracovanie objednávok/nákupov/služieb/servisu: Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

–       dodanie objednaných/zakúpených výrobkov alebo služieb (vrátane upozornenia na doručenie alebo poskytovania informácií o dodávke);

–       spravovanie platieb;

–       spravovanie prípadov vrátenia tovaru, sťažností, reklamácií a problémov so zárukou.

Právny základ Plnenie zmluvy
Poskytovanie osobných údajov je: zákonnou požiadavkou NIE
zmluvnou požiadavkou ÁNO
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy ÁNO
Je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje? ÁNO
Možné následky neposkytnutia osobných údajov Nemožnosť vstupu do zmluvného vzťahu
Účel spracúvania osobných údajov Priamy marketing a propagácia výrobkov a služieb: Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

–            odosielanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu, SMS správ, sociálnych médií a podobných elektronických komunikačných kanálov, ako aj pošty. Napríklad prostredníctvom realizácie kampaní alebo odosielania ponúk a pozvánok na udalosti, a to: všetkým zákazníkom, konkrétnemu segmentu zákazníkom alebo jednotlivým zákazníkom.

Právny základ spracúvania osobných údajov Súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na propagácii výrobkov a služieb.
Poskytovanie osobných údajov je: zákonnou požiadavkou NIE
zmluvnou požiadavkou NIE
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy NIE
Je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje? NIE
Možné následky neposkytnutia osobných údajov Nezasielanie priameho marketingu
Účel spracúvania osobných údajov Na plnenie zákonných povinností (napr. v súvislosti s požiadavkami zákona o účtovníctve, občianskeho zákonníka – zodpovednosť za výrobky, bezpečnosť výrobkov a predpisov na ochranou osobných údajov)
Právny základ spracúvania osobných údajov Splnenie zákonných povinností.
Poskytovanie osobných údajov je: zákonnou požiadavkou ÁNO
zmluvnou požiadavkou NIE
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy NIE
Je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje? NIE
Možné následky neposkytnutia osobných údajov Neexistencia právneho vzťahu
Identifikácia príjemcov alebo kategória príjemcov ŽIADNY
Prenos do inej krajiny alebo medzinárodnej organizácii NIE
Doba uchovávania osobných údajov Počas existencie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a 5 rokov po jeho ukončení.
Práva dotknutých osôb Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov právo na prenosnosť osobných údajov.

 

Ak sú osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby, potom dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07  Bratislava, www.datapotection.gov.sk.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania NIE

 

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás